s p o
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
nodeID://b60977055 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://rdfs.org/sioc/ns#UserAccount
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://rdfs.org/sioc/ns#UserAccount
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://xmlns.com/foaf/0.1/Person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://rdfs.org/sioc/ns#UserAccount
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://rdfs.org/sioc/ns#UserAccount
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://apassant.net/home/2007/12/flickrdf/data/people/7787294@N06
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://apassant.net/home/2007/12/flickrdf/data/people/7787294@N06
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://tagora.ecs.soton.ac.uk/delicious/Wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://tagora.ecs.soton.ac.uk/delicious/Wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.advogato.org/person/wikier/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.advogato.org/person/wikier/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.advogato.org/person/wikier/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://semantictweet.com/Wikier#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://semantictweet.com/Wikier#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://community.linkeddata.org/dataspace/person/Wikier#this
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://community.linkeddata.org/dataspace/person/Wikier#this
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.deri.ie/about/team/member/Sergio_Fern?ndez#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.deri.ie/about/team/member/Sergio_Fern?ndez#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://semanticweb.org/id/Sergio_Fern?ndez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://semanticweb.org/id/Sergio_Fern?ndez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://alpha.libre.fm/user/wikier#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://alpha.libre.fm/user/wikier#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs http://rdfohloh.wikier.org/user/17685#person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs http://rdfohloh.wikier.org/user/17685#person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://identi.ca/user/41516
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://identi.ca/user/41516
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://twitter2foaf.appspot.com/id/Wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.wikier.org/foaf.rdf#wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.wikier.org/foaf.rdf#wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs http://data.semanticweb.org/person/sergio-fernandez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs http://data.semanticweb.org/person/sergio-fernandez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://apassant.net/home/2007/12/flickrdf/data/people/7787294@N06
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://apassant.net/home/2007/12/flickrdf/data/people/7787294@N06
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://tagora.ecs.soton.ac.uk/delicious/Wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://tagora.ecs.soton.ac.uk/delicious/Wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.advogato.org/person/wikier/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.advogato.org/person/wikier/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.advogato.org/person/wikier/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://semantictweet.com/Wikier#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://semantictweet.com/Wikier#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://community.linkeddata.org/dataspace/person/Wikier#this
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://community.linkeddata.org/dataspace/person/Wikier#this
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.deri.ie/about/team/member/Sergio_Fern?ndez#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.deri.ie/about/team/member/Sergio_Fern?ndez#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://semanticweb.org/id/Sergio_Fern?ndez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://semanticweb.org/id/Sergio_Fern?ndez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://alpha.libre.fm/user/wikier#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://alpha.libre.fm/user/wikier#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs http://rdfohloh.wikier.org/user/17685#person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs http://rdfohloh.wikier.org/user/17685#person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://identi.ca/user/41516
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://identi.ca/user/41516
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://twitter2foaf.appspot.com/id/Wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.wikier.org/foaf.rdf#wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
http://www.wikier.org/foaf.rdf#wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs http://data.semanticweb.org/person/sergio-fernandez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs http://data.semanticweb.org/person/sergio-fernandez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/weblog
http://www.wikier.org/blog
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/weblog
http://www.wikier.org/blog
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/weblog
http://www.wikier.org/blog
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/weblog
http://www.wikier.org/blog
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/weblog
http://www.wikier.org/blog
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/weblog
http://www.wikier.org/blog
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/weblog
http://www.wikier.org/blog
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/weblog
http://www.wikier.org/blog
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/holdsAccount
http://www.wikier.org/blog#wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/holdsAccount
http://www.wikier.org/blog#wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/holdsAccount
http://www.wikier.org/blog#wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/holdsAccount
http://www.wikier.org/blog#wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
nodeID://b60977055 http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/name
"Sergio Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/nick
"Wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:sergio@wikier.org
nodeID://b60977055 http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:sergio@wikier.org
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:sergio@wikier.org
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:wikier@asturlinux.org
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:wikier@asturlinux.org
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:sergio.fernandez@fundacionctic.org
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:sergio.fernandez@fundacionctic.org
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:i6940026@petra.euitio.uniovi.es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:i6940026@petra.euitio.uniovi.es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:sergio@wikier.org
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:sergio@wikier.org
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:wikier@asturlinux.org
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:wikier@asturlinux.org
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:sergio.fernandez@fundacionctic.org
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:sergio.fernandez@fundacionctic.org
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:i6940026@petra.euitio.uniovi.es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox mailto:i6940026@petra.euitio.uniovi.es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#rememberthemilk
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#rememberthemilk
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#advogato
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#advogato
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#facebook
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#facebook
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#freenode
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#freenode
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#identica
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#identica
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#linkedin
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#linkedin
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#mendeley
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#mendeley
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#delicious
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#delicious
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#ohloh
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#ohloh
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#tripit
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#tripit
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#friendfeed
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#friendfeed
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#slideshare
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#slideshare
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#twine
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#twine
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#sourceforge
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account http://www.wikier.org/foaf#sourceforge
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#w3c
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#w3c
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#lastfm
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#lastfm
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#ods
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#ods
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#skype
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#skype
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#librefm
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#librefm
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#flickr
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#flickr
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#rememberthemilk
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#rememberthemilk
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#advogato
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#advogato
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#facebook
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#facebook
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#freenode
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#freenode
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#identica
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#identica
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#linkedin
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#linkedin
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#mendeley
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#mendeley
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#delicious
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#delicious
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#ohloh
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#ohloh
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#tripit
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#tripit
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#friendfeed
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#friendfeed
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#slideshare
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#slideshare
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#twine
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#twine
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#sourceforge
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#sourceforge
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#w3c
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#w3c
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#lastfm
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#lastfm
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#ods
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#ods
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#skype
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#skype
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#librefm
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#librefm
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#flickr
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#flickr
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/account
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/surname
"Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/surname
"Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/surname
"Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/surname
"Fernández"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage
http://www.wikier.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ifomis.org/people/holger/foaf.rdf#holger
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ifomis.org/people/holger/foaf.rdf#holger
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.koalazoo.es/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.koalazoo.es/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.deri.ie/about/team/member/Doug_Foxvog#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.deri.ie/about/team/member/Doug_Foxvog#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ibiblio.org/hhalpin#
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ibiblio.org/hhalpin#
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://apassant.net/foaf.rdf#alex
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://apassant.net/foaf.rdf#alex
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ivan-herman.net/me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ivan-herman.net/me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://myopenlink.net/dataspace/person/kidehen%23this
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://myopenlink.net/dataspace/person/kidehen%23this
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://aleasoft.hopto.org/~alvaro/weblog/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://aleasoft.hopto.org/~alvaro/weblog/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.dayures.net/foaf.rdf#tejo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.dayures.net/foaf.rdf#tejo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.cs.vu.nl/~pmika/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.cs.vu.nl/~pmika/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.beaufour.dk/#beaufour
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.beaufour.dk/#beaufour
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://xtrasgu.org/foaf.rdf#xtrasgu
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://xtrasgu.org/foaf.rdf#xtrasgu
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://tuukka.iki.fi/tuukka#person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://tuukka.iki.fi/tuukka#person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ivanminguez.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ivanminguez.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://danbri.org/foaf.rdf#danbri
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://danbri.org/foaf.rdf#danbri
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.kagueto.net/files/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.kagueto.net/files/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.dcs.shef.ac.uk/~mrowe/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.dcs.shef.ac.uk/~mrowe/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://sw-app.org/mic.xhtml#i
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://sw-app.org/mic.xhtml#i
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://captsolo.net/semweb/foaf-captsolo.rdf#Uldis_Bojars
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://captsolo.net/semweb/foaf-captsolo.rdf#Uldis_Bojars
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.talkdigger.com/foaf/fgiasson
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.talkdigger.com/foaf/fgiasson
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.polleres.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.polleres.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://richard.cyganiak.de/foaf.rdf#cygri
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://richard.cyganiak.de/foaf.rdf#cygri
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.johnbreslin.com/foaf/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.johnbreslin.com/foaf/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://berrueta.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://berrueta.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://eikeon.com/foaf.rdf#eikeon
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://eikeon.com/foaf.rdf#eikeon
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.bizer.de/#chris
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.bizer.de/#chris
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.leobard.net/rdf/foaf.xml#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.leobard.net/rdf/foaf.xml#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://tomheath.com/id/me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://tomheath.com/id/me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://criptonita.com/~nacho/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://criptonita.com/~nacho/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.tudorgroza.org/res/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.tudorgroza.org/res/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://harth.org/andreas/foaf#ah
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://harth.org/andreas/foaf#ah
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.di.uniovi.es/~labra/labraFoaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.di.uniovi.es/~labra/labraFoaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.asturlinux.org/~jsmanrique/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.asturlinux.org/~jsmanrique/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.fundacionctic.org/web/contenidos/es/personal/personal_0007.html#polo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.fundacionctic.org/web/contenidos/es/personal/personal_0007.html#polo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.w3.org/People/Josema/#josema
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.w3.org/People/Josema/#josema
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.w3c.es/Personal/Martin/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.w3c.es/Personal/Martin/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
ttp://www.ifrade.es/#frade
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
ttp://www.ifrade.es/#frade
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://petra.euitio.uniovi.es/~i1637566/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://petra.euitio.uniovi.es/~i1637566/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.deri.ie/about/team/member/Darragh_Grealish#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.deri.ie/about/team/member/Darragh_Grealish#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows nodeID://b66417414
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows nodeID://b70357073
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ifomis.org/people/holger/foaf.rdf#holger
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ifomis.org/people/holger/foaf.rdf#holger
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.koalazoo.es/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.koalazoo.es/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.deri.ie/about/team/member/Doug_Foxvog#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.deri.ie/about/team/member/Doug_Foxvog#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ibiblio.org/hhalpin#
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ibiblio.org/hhalpin#
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://apassant.net/foaf.rdf#alex
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://apassant.net/foaf.rdf#alex
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ivan-herman.net/me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ivan-herman.net/me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://myopenlink.net/dataspace/person/kidehen%23this
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://myopenlink.net/dataspace/person/kidehen%23this
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://aleasoft.hopto.org/~alvaro/weblog/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://aleasoft.hopto.org/~alvaro/weblog/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.dayures.net/foaf.rdf#tejo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.dayures.net/foaf.rdf#tejo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.cs.vu.nl/~pmika/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.cs.vu.nl/~pmika/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.beaufour.dk/#beaufour
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.beaufour.dk/#beaufour
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://xtrasgu.org/foaf.rdf#xtrasgu
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://xtrasgu.org/foaf.rdf#xtrasgu
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://tuukka.iki.fi/tuukka#person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://tuukka.iki.fi/tuukka#person
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ivanminguez.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.ivanminguez.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://danbri.org/foaf.rdf#danbri
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://danbri.org/foaf.rdf#danbri
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.kagueto.net/files/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.kagueto.net/files/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.dcs.shef.ac.uk/~mrowe/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.dcs.shef.ac.uk/~mrowe/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://sw-app.org/mic.xhtml#i
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://sw-app.org/mic.xhtml#i
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://captsolo.net/semweb/foaf-captsolo.rdf#Uldis_Bojars
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://captsolo.net/semweb/foaf-captsolo.rdf#Uldis_Bojars
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.talkdigger.com/foaf/fgiasson
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.talkdigger.com/foaf/fgiasson
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.polleres.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.polleres.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://richard.cyganiak.de/foaf.rdf#cygri
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://richard.cyganiak.de/foaf.rdf#cygri
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.johnbreslin.com/foaf/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.johnbreslin.com/foaf/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://berrueta.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://berrueta.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://eikeon.com/foaf.rdf#eikeon
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://eikeon.com/foaf.rdf#eikeon
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.bizer.de/#chris
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.bizer.de/#chris
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.leobard.net/rdf/foaf.xml#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.leobard.net/rdf/foaf.xml#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://tomheath.com/id/me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://tomheath.com/id/me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://criptonita.com/~nacho/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://criptonita.com/~nacho/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.tudorgroza.org/res/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.tudorgroza.org/res/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://harth.org/andreas/foaf#ah
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://harth.org/andreas/foaf#ah
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.di.uniovi.es/~labra/labraFoaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.di.uniovi.es/~labra/labraFoaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.asturlinux.org/~jsmanrique/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.asturlinux.org/~jsmanrique/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.fundacionctic.org/web/contenidos/es/personal/personal_0007.html#polo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.fundacionctic.org/web/contenidos/es/personal/personal_0007.html#polo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.w3.org/People/Josema/#josema
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.w3.org/People/Josema/#josema
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.w3c.es/Personal/Martin/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://www.w3c.es/Personal/Martin/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
ttp://www.ifrade.es/#frade
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
ttp://www.ifrade.es/#frade
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://petra.euitio.uniovi.es/~i1637566/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows
http://petra.euitio.uniovi.es/~i1637566/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.deri.ie/about/team/member/Darragh_Grealish#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows http://www.deri.ie/about/team/member/Darragh_Grealish#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows nodeID://b66417414
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/knows nodeID://b70357073
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/phone tel:+34-667-981919
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/phone
"+34667981919"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/phone tel:+34-667-981919
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/phone
"+34667981919"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/title
"Mr"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/title
"Mr"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/title
"Mr"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/title
"Mr"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/gender
"male"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/gender
"male"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/gender
"male"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/gender
"male"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/birthday
"1981-10-07"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/birthday
"1981-10-07"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/birthday
"1981-10-07"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/birthday
"1981-10-07"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest
http://www.sioc-project.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest
http://www.sioc-project.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest
http://www.gnome.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest
http://www.gnome.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.w3.org/WAI/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.w3.org/WAI/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.w3.org/RDF/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.w3.org/RDF/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://linkeddata.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://linkeddata.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.fsf.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.fsf.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.w3.org/2001/sw/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.w3.org/2001/sw/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.python.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.python.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.sioc-project.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.sioc-project.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.gnome.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.gnome.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.w3.org/WAI/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.w3.org/WAI/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.w3.org/RDF/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.w3.org/RDF/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://linkeddata.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://linkeddata.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.fsf.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.fsf.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.w3.org/2001/sw/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.w3.org/2001/sw/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.python.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/interest http://www.python.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.openid.net/auth#server http://openid.blogs.es/Wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.openid.net/auth#server http://openid.blogs.es/Wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.openid.net/auth#server http://openid.blogs.es/Wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.openid.net/auth#server http://openid.blogs.es/Wikier
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/msnChatID
"sergio@wikier.org"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/msnChatID
"sergio@wikier.org"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/msnChatID
"sergio@wikier.org"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/msnChatID
"sergio@wikier.org"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#differentFrom
http://www.eswc2006.org/people/#sergio-fernandez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#differentFrom
http://www.eswc2006.org/people/#sergio-fernandez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#differentFrom http://dbpedia.org/resource/Sergio_Fernandez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#differentFrom http://dbpedia.org/resource/Sergio_Fernandez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#differentFrom
http://www.eswc2006.org/people/#sergio-fernandez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#differentFrom
http://www.eswc2006.org/people/#sergio-fernandez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#differentFrom http://dbpedia.org/resource/Sergio_Fernandez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2002/07/owl#differentFrom http://dbpedia.org/resource/Sergio_Fernandez
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
"Sergio Fernández"
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
"Sergio Fernández"
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
"Sergio Fernández"
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label
"Sergio Fernández"
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
"Esta URI me identifica como persona. Úsala para referirte a mi como persona"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
"Esta URI me identifica como persona. Úsala para referirte a mi como persona"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
"This URI indentifies me as a person. Feel free to use it when making statements about me as a person"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
"This URI indentifies me as a person. Feel free to use it when making statements about me as a person"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
"Esta URI me identifica como persona. Úsala para referirte a mi como persona"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
"Esta URI me identifica como persona. Úsala para referirte a mi como persona"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
"This URI indentifies me as a person. Feel free to use it when making statements about me as a person"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
"This URI indentifies me as a person. Feel free to use it when making statements about me as a person"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/based_near nodeID://b66417413
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/based_near nodeID://b70357064
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/based_near nodeID://b66417413
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/based_near nodeID://b70357064
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://farm4.static.flickr.com/3022/2312528078_59cd0e9c5c_m.jpg
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://farm4.static.flickr.com/3022/2312528078_59cd0e9c5c_m.jpg
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://farm4.static.flickr.com/3022/2312528078_59cd0e9c5c_m.jpg
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://farm4.static.flickr.com/3022/2312528078_59cd0e9c5c_m.jpg
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/firstName
"Sergio"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/firstName
"Sergio"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/firstName
"Sergio"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/firstName
"Sergio"@es
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
nodeID://b60977055 http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"a087165d16083deb201734af4dec2d64a40236fc"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"a087165d16083deb201734af4dec2d64a40236fc"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"3bb939b9fe7a4e45ec9d65d64074c3b2a4ce317d"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"3bb939b9fe7a4e45ec9d65d64074c3b2a4ce317d"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"119222cf3a2893a375cc4f884a0138155c771415"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"119222cf3a2893a375cc4f884a0138155c771415"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"d0fd987214f56f70b4c47fb96795f348691f93ab"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"a087165d16083deb201734af4dec2d64a40236fc"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"a087165d16083deb201734af4dec2d64a40236fc"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"3bb939b9fe7a4e45ec9d65d64074c3b2a4ce317d"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"3bb939b9fe7a4e45ec9d65d64074c3b2a4ce317d"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"119222cf3a2893a375cc4f884a0138155c771415"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/mbox_sha1sum
"119222cf3a2893a375cc4f884a0138155c771415"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://rdfs.org/sioc/ns#name
"wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://rdfs.org/sioc/ns#name
"wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://rdfs.org/sioc/ns#name
"wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://rdfs.org/sioc/ns#name
"wikier"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2007/05/powder-s#describedby https://linkeddata.uriburner.com/about/id/http/localhost:8000/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2007/05/powder-s#describedby https://linkeddata.uriburner.com/about/id/http/localhost:8000/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://futil.berlios.de/doap#futil
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://futil.berlios.de/doap#futil
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://www.wikier.org/foaf#semradar
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://www.wikier.org/foaf#semradar
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://neologism.deri.ie/doap#neologism
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://neologism.deri.ie/doap#neologism
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject http://vapour.sourceforge.net/doap#vapour
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject http://vapour.sourceforge.net/doap#vapour
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject http://swaml.berlios.de/doap#swaml
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject http://swaml.berlios.de/doap#swaml
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://sparql-wrapper.sourceforge.net/doap#sparql-wrapper
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://sparql-wrapper.sourceforge.net/doap#sparql-wrapper
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject http://rdfohloh.wikier.org/about#rdfohloh
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject http://rdfohloh.wikier.org/about#rdfohloh
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject nodeID://b66417415
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject nodeID://b66417416
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject nodeID://b66417417
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject nodeID://b70357139
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject nodeID://b70357140
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject nodeID://b70357141
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://futil.berlios.de/doap#futil
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://futil.berlios.de/doap#futil
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://www.wikier.org/foaf#semradar
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://www.wikier.org/foaf#semradar
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://neologism.deri.ie/doap#neologism
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://neologism.deri.ie/doap#neologism
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject http://vapour.sourceforge.net/doap#vapour
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject http://vapour.sourceforge.net/doap#vapour
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject http://swaml.berlios.de/doap#swaml
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject http://swaml.berlios.de/doap#swaml
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://sparql-wrapper.sourceforge.net/doap#sparql-wrapper
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject
http://sparql-wrapper.sourceforge.net/doap#sparql-wrapper
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject http://rdfohloh.wikier.org/about#rdfohloh
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject http://rdfohloh.wikier.org/about#rdfohloh
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject nodeID://b66417415
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject nodeID://b66417416
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject nodeID://b66417417
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject nodeID://b70357139
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject nodeID://b70357140
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/pastProject nodeID://b70357141
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#nearestAirport http://dig.csail.mit.edu/2006/wikdt/airports?iata=OVD#item
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#nearestAirport http://dig.csail.mit.edu/2006/wikdt/airports?iata=OVD#item
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#nearestAirport http://dig.csail.mit.edu/2006/wikdt/airports?iata=OVD#item
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#nearestAirport http://dig.csail.mit.edu/2006/wikdt/airports?iata=OVD#item
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://redfoot.net/2005/session#hexdigest
"30e97da6ad2d5be1086a64f3fc44a03a6fecadb3"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://redfoot.net/2005/session#hexdigest
"30e97da6ad2d5be1086a64f3fc44a03a6fecadb3"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://redfoot.net/2005/session#hexdigest
"30e97da6ad2d5be1086a64f3fc44a03a6fecadb3"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://redfoot.net/2005/session#hexdigest
"30e97da6ad2d5be1086a64f3fc44a03a6fecadb3"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.dayures.net/foaf.rdf#tejo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.dayures.net/foaf.rdf#tejo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.ivanminguez.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.ivanminguez.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.kagueto.net/files/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.kagueto.net/files/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://berrueta.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://berrueta.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.asturlinux.org/~jsmanrique/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.asturlinux.org/~jsmanrique/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.fundacionctic.org/web/contenidos/es/personal/personal_0007.html#polo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.fundacionctic.org/web/contenidos/es/personal/personal_0007.html#polo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.w3.org/People/Josema/#josema
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.w3.org/People/Josema/#josema
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.w3c.es/Personal/Martin/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.w3c.es/Personal/Martin/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://petra.euitio.uniovi.es/~i1637566/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://petra.euitio.uniovi.es/~i1637566/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.dayures.net/foaf.rdf#tejo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.dayures.net/foaf.rdf#tejo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.ivanminguez.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.ivanminguez.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.kagueto.net/files/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.kagueto.net/files/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://berrueta.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://berrueta.net/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.asturlinux.org/~jsmanrique/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.asturlinux.org/~jsmanrique/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.fundacionctic.org/web/contenidos/es/personal/personal_0007.html#polo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.fundacionctic.org/web/contenidos/es/personal/personal_0007.html#polo
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.w3.org/People/Josema/#josema
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.w3.org/People/Josema/#josema
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.w3c.es/Personal/Martin/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://www.w3c.es/Personal/Martin/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://petra.euitio.uniovi.es/~i1637566/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://purl.org/vocab/relationship/worksWith
http://petra.euitio.uniovi.es/~i1637566/foaf.rdf#me
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/currentProject
http://rdfohloh.wikier.org/project/djubby
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/currentProject nodeID://b66417418
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/currentProject nodeID://b70357142
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/currentProject
http://rdfohloh.wikier.org/project/djubby
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/currentProject nodeID://b66417418
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/currentProject nodeID://b70357142
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://kota.s12.xrea.com/vocab/uranaibloodtype
"O-"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://kota.s12.xrea.com/vocab/uranaibloodtype
"O-"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://kota.s12.xrea.com/vocab/uranaibloodtype
"O-"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://kota.s12.xrea.com/vocab/uranaibloodtype
"O-"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/isDescribedIn
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/isDescribedIn
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/isDescribedIn
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/isDescribedIn
http://www.wikier.org/foaf.rdf
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/workplaceHomepage
http://www.fundacionctic.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/workplaceHomepage
http://www.fundacionctic.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/workplaceHomepage
http://www.fundacionctic.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/workplaceHomepage
http://www.fundacionctic.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/workplaceHomepage
http://www.fundacionctic.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/workplaceHomepage
http://www.fundacionctic.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/workplaceHomepage
http://www.fundacionctic.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/workplaceHomepage
http://www.fundacionctic.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/workplaceHomepage
http://www.fundacionctic.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/workplaceHomepage
http://www.fundacionctic.org/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/jabberID
"wikier@jabber.org"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/jabberID
"wikier@jabber.org"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/jabberID
"wikier@jabber.org"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/jabberID
"wikier@jabber.org"@en
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/schoolHomepage http://www.euitio.uniovi.es/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/schoolHomepage http://www.euitio.uniovi.es/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/schoolHomepage http://www.euitio.uniovi.es/
http://www.wikier.org/foaf#wikier
http://xmlns.com/foaf/0.1/schoolHomepage http://www.euitio.uniovi.es/